NEW LOGO EPA

EPA Insignia

L'assemblée générale statutaire de l'EPA du 9 avril 2011 a adopté un nouvel insigne pour l'association.
The general meeting of the EPA of April 9, 2011 approved a new badge for association.
L'assemblea generale del EPA del 9 aprile 2011 ha approvato un nuovo distintivo per l'associazione.
De algemene vergadering van EPA van 9 april 2011 heeft een nieuw logo voor de vereniging goedgekeurd.
La asamblea general del EPA del 9 de abril de 2011 aprobó una nueva insignia para la asociación.